lørdag 2. november 2013

IPCCs "Summary for Policymakers" er et godt eksempel på pseudovitenskap.

«Store Norske Leksikon» definerer pseudovitenskap (falsk vitenskap) slik:

«Pseudovitenskap, undersøkelser som presenteres som vitenskap, men som ikke oppfyller alminnelige krav til vitenskapelighet. Den vanligste forskjellen er at vitenskapens prinsipper for hypotesetesting ikke aksepteres av pseudovitenskapen.

Pseudovitenskapelige undersøkelser baserer seg ofte på spekulasjoner som ikke kan verifiseres, og skiller seg fra vitenskapelige undersøkelser ved at den gir resultater som ikke kan reproduseres i andre sammenhenger, med metoder som ikke lar seg etterprøve. Et eksempel er tesen om at parapsykologiske evner forsvinner når det er skeptiske mennesker til stede, slik at vitenskapelige tester av slike evner er misvisende.»

Det finnes andre formuleringer, og det er vanskelig å komme med noen klar, entydig definisjon. Klimapanelet har ingen problem med å plassere «forskningen» sin i kategorien pseudovitenskap. Den kjennetegnes ved:

  • Vaghet, ekstrem mangel på definisjoner, ekstrem mangel på presisjon som gjør at påstander vanskelig kan etterprøves gjennom målinger og tester. Ser vi på den formen for «vitenskap» som klimapanelet (IPCC) bedriver - som de selv hevder er den eneste rette lære om klimaet – baserer denne seg på: modellerte edb-produserte fremtidsscenarier grunnlagt  på gale/mangelfulle vitenskapelige forutsetninger som følgelig også viser stadig større avstand til faktiske observasjoner. Disse projeksjonene har en tidshorisont på fra 70 til flere 100 år – dvs. tiden det tar før man kan ha sjanse til å verifisere spådommene på en fornuftig måte ved hjelp av målinger. I tillegg har de ingen klar oppskrift på hvordan man skal kunne skille menneskelig påvirkning av klimaet fra naturlig påvirkning. Hypotesetestingen er mildest talt vanskelig i dette tilfellet.

  • Påstandene er ikke falsifiserbare. Her sliter IPCC fordi  "egne påstander aksepteres ikke falsifiserte"!!

  • Arbeidet søker ikke den forklaringen som krever færrest mulig antakelser (Ockhams barberkniv-prinsipp). Her feiler klimaforskningen stort; jfr. typisk at man skjuler sine stadig økende modellavvik fra observasjoner bak "komplekse, kompliserte modellprosesser" basert på sensitivitetsantakelser og variable som de utenforstående kritikerne "ikke forstår eller respekterer", osv.

  • Motstand mot vitenskapelig testing fra personen eller miljøet som legger fram arbeidet. Jfr. strømmen av dokumenterte eksempler ifm. med alt fra hockeykølle-sirkuset med Michael Manns skjuling av grunnlagsdata og hysteriske angrep på etterprøvinger, til de nylige politiske omskrivningene/tildekningene i SPM (Summary for PolicyMakers ) for å skjule det faktum at IPCC faktisk har rygget på en rekke områder i AR5, slik at ny vitenskapelig testing er akutt påkrevet. Men som politisk altså forsøkes hindret.

  • Selektiv bruk av bevismateriale, overdreven vekt på individuelle vitnemål. Her er det ikke engang nødvendig å legge fram eksempler, hele AGW/CO2-løpet er bygd opp på dette.

  • Omvendt bevisbyrde (det at en udokumentert påstand ikke lar seg motbevise tas som bekreftelse på at den er sann).

  • Liten grad av utvikling, endring og progresjon. Enda et klassisk ankepunkt mot mainstream klimaforskning: Man bruker institusjonell makt til å motsette seg faglig nyorientering når alle observasjoner går feil vei i forhold til modellerte projeksjoner.

  • Feilaktig eller misvisende bruk av vitenskapelig sjargong. Et svært karakteristisk trekk ved IPCC-miljøet: man erklærer egne begreper for gyldige (les: "sanne") pr. definisjon - selv når de er gjentatt falsifiserte, og erklærer selv høyt kvalifiserte kritikere for "fornektere", "samfunnsfiender", "uansvarlige", o.l. Alt for å skjule det faktum at det er deres egen "vitenskap" som ikke står til troende. I essens: Helt ødeleggende for fri utvikling av kvalifisert forståelse basert på ekte vitenskapelig søken.

                                                                           *


Jeg anklager ikke her alle forskerne som har arbeidet for IPCC å bedrive pseudovitenskap. Men etterarbeidet som ble utført av byråkrater og politikere - og som ga oss sluttresultatet - i dette tilfellet SPM - har ødelagt klimaforskningens troverdighet fullstendig.


---------------------------------------

Referanse: Klimaforskning.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar