tirsdag 9. mai 2023

Ny kritikk av klimateoriene

Teorier innenfor teknikk og naturvitenskap bygges gjerne opp ved hjelp av flere variable. Da er det smart å kunne vurdere hvilke av variablene som er viktige og hvilke som er mindre viktige, ja, kanskje kan neglisjeres, om man skal kunne komme frem til et anvendbart resultat. Nobelprisvinnere har ofte vist seg å beherske slike vurderinger.

Dr. John F. Clauser mottok Nobelprisen i fysikk i 2022. Han har på det skarpeste kritisert tildelingen av Nobelprisen 2021 for arbeid med utvikling av datamodeller som forutsier global oppvarming. Han mener at de modellene som Klimapanelet baserer seg på legger alt for liten vekt på påvirkningen fra skyer, som i virkeligheten utøver en kraftig, dominerende termostatisk kontroll av jordens temperatur. Dr. Clauser har utviklet en klimamodell som legger til en ny betydelig dominerende prosess til eksisterende modeller. Prosessen involverer det synlige lyset som reflekteres av cumulus-skyer som i gjennomsnitt dekker halvparten av jorden.Sett i synlig lys fra verdensrommet av solen, varierer lyse hvite skyer slik at de dekker fra en tredel til to tredeler av jordens overflate. Disse skyene reflekterer på sin side omtrent 90 % av sollyset som faller inn på dem, tilbake ut i verdensrommet. Sollys som når jordens overflate i det skyfrie området, hvorav to tredjedeler er dekket av hav, absorberes og fordamper sjøvann, og produserer cumulus-skyer. Det produserer skyer i en stadig større hastighet når skydekke-fraksjonen er for liten og temperaturen er for høy og omvendt når fraksjonen er for stor. Vi får på denne måten en inngangseffekt-termostat som stabiliserer jordoverflatens varmetilførsel og dens temperatur. 

Endringer i strålingsvarme-overførings-hastigheten (kjent som strålingspådriving) assosiert med endringer i atmosfærisk karbondioksid er nesten to størrelsesordener mindre enn den effektive stabiliseringen av inngangseffekten fra denne skybaserte termostaten

Rollen til karbondioksid kan dermed betraktes som ubetydelig ved sammenligning. 

Det bør bemerkes at rapporter fra det mellomstatlige panelet for klimaendringer (IPCC) og National Academy of Sciences gjentatte ganger innrømmer at effekten av skyer faktisk representerer den største usikkerheten i deres klimaspådommer. Men disse organisasjonene har gjort liten fremgang i å håndtere disse manglene.

Ifølge Dr. Clauser, "Den populære fortellingen om klimaendringer reflekterer en farlig korrupsjon av vitenskapen som truer verdens økonomi og velferden til milliarder av mennesker. Misforstått klimavitenskap har metastasert til massiv sjokk-journalistisk pseudovitenskap. Den har blitt promotert og utvidet av lignende misforståtte markedsføringsagenter, politikere, journalister, offentlige etater og miljøvernere. Etter min mening er det ingen reell klimakrise. Men denne pseudovitenskapen gir oss imidlertid et veldig reelt problem, nemlig en rasering av levestandarden til verdens store befolkning og en tilhørende energikrise. Det siste blir unødvendig forverret av det som etter min mening er feil klimavitenskap."


Dr. Clauser mottok en Bachelor of Science i fysikk i 1964 fra Caltech. I 1966 oppnådde han en Master of Arts i fysikk samt en Doctor of Philosophy i 1969 fra Columbia University. Fra 1969 til 1996 jobbet han ved Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory og University of California, Berkeley. Han ble tildelt the Wolf Prize i fysikk i 2010. Ytterligere detaljer finner du på https://www.johnclauser.com/


Lenke

søndag 23. april 2023

Den nye "grønne kolonialismen" i Afrika i klimaendringenes navn ...

Grønn kolonialisme er et begrep som brukes for å beskrive handlingene som vestlige land og multinasjonale selskaper utøver for å fremme miljøbevaring og bærekraft i utviklingsland, ofte på bekostning av rikdommen til lokalbefolkningen. Det innebærer påtvingelse av vestlige bevaringsverdier og praksis på lokalsamfunn uten hensyn til deres kulturer, tradisjoner og levebrød.

Grønn kolonialisme fremmer en nykolonialistisk agenda under dekke av miljøvern

For eksempel har noen vestlige naturvernorganisasjoner (blant annet WWF) blitt anklaget for å bruke ressursene og innflytelsen til å ekskludere lokalbefolkningen fra beskyttede områder, begrense deres tilgang til ressurser og til og med tvinge dem til å flytte fra sine forfedres land. Dette har ført til konflikter mellom naturvernere og urfolk i mange deler av verden.

Videre har organisasjoner som IMF, WEF og FN advart afrikanske nasjoner om manglende overholdelse av urealistiske klimamål satt av vestlige nasjoner. For eksempel advarte USAs klimatzar, John Kerry, afrikanske nasjoner mot å utvikle sine egne fossile brensler, og sa "Vi trenger ikke skynde oss for å gå bakover, vi må være veldig forsiktige med nøyaktig hvor mye vi skal distribuere, hvordan det skal betales for, over hvilken tidsperiode og hvordan du fanger opp utslippene."

I hovedsak argumenterer han for at over én milliard mennesker bør fortsette å leve i fattigdom på grunn av hypotetisk fremtidige bekymringe om oppvarming. Det er klart at tilgang til billig og pålitelig energi, for tiden gjennom fossilt brensel, er direkte relatert til BNP-vekst, høyere utdanning, bedre like muligheter for kvinner og jenter, lavere dødelighet osv.

Tilgang til elektrisitet og energi til matlaging i Afrika...

 

Tilgang til elektrisitet og matlagingsbrensel i Afrika er en stor utfordring, spesielt i landlige områder. I følge Det internasjonale energibyrået mangler mer enn 580 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara tilgang til elektrisitet, og mer enn 900 millioner er avhengige av tradisjonell biomasse, som ved og trekull, til matlaging.

Mangelen på tilgang til elektrisitet har betydelige konsekvenser for økonomisk utvikling og livskvalitet. Uten elektrisitet kan folk ikke få tilgang til moderne kommunikasjonsteknologi, som Internett og mobiltelefoner, som er avgjørende for utdanning, helsevesen og næringsliv. I tillegg er elektrisitet nødvendig for belysning, kjøling og andre grunnleggende behov, og er avgjørende for levering av viktige tjenester som helsetjenester og utdanning.

Avhengigheten av tradisjonell biomasse for matlaging har også negative konsekvenser for helse, miljø og likestilling. Forbrenning av ved og trekull produserer røyk og andre forurensninger, som kan forårsake luftveissykdommer og andre helseproblemer. I tillegg kan høsting av ved føre til avskoging og miljøforringelse, og kan uforholdsmessig påvirke kvinner og jenter, som ofte er ansvarlige for å samle brensel til matlaging.

Arbeid for å øke tilgangen til elektrisitet og rent matlagingsbrensel i Afrika har pågått. Arbeidet har inkludert utplassering av off-grid og mini-grid fornybare energisystemer, som sol- og vindkraft, og fremme av rene matlagingsteknologier, for eksempel rene kokeovner og biogasssystemer. Det gjenstår imidlertid betydelige utfordringer, inkludert begrenset finansiering for prosjekter for energitilgang, politiske og regulatoriske barrierer, og mangel på teknisk og menneskelig kapasitet til å implementere og vedlikeholde disse systemene. Alle disse grønne teknologiene har blitt forsøkt på tross av det faktum at Afrika har rikelige naturgassressurser på grunn av den fiendtlige politikken til for eksempel FN.
Grønn kolonialisme og vestlig bevaringsarbeid bør være basert på prinsipper om tilgang til naturressurser og menneskelig oppblomstring, og bør involvere aktiv deltakelse fra lokalsamfunn i beslutningsprosesser. Denne tilnærmingen anerkjenner viktigheten av å bevare både det naturlige miljøet og kulturarven til lokalsamfunn og søker å finne en balanse mellom bevaring og lokalbefolkningens behov og ambisjoner.

 


Kilde: https://www.consultancy.africa/news/1865/natural-gas-is-the-way-forward-for-the-african-resources-sector


Dagens politikk, i navnet av å bremse hypotetisk oppvarming innen 2100, vil holde over en milliard afrikanere i dyp fattigdom i flere tiår lenger enn nødvendig. Det er direkte menneskefiendtlig.

 
Artikkelkilde: 

DR. MATTHEW WIELICKI

 

tirsdag 11. april 2023

Når den urbane herskerklasse prøver å styre matproduksjonen, ender det gjerne med hungersnød.

 
Hammurabi var en Babylonsk konge som levde i det andre årtusen f. Kr., anerkjent for utformingen av lover, også kjent som Hammurabis lover. I 1968 kom et tekstbasert dataspill der man kunne prøve seg som kong Hammurabi ved å styre riket i 10 år. Her skulle det samles inn skatter og fordeles ressurser med det formål å få befolkningen til å trives og leve/overleve i disse ti årene. De som har prøvd dette spillet har erfart at kongens hode sitter ganske løst, da verden ikke bestandig oppfører seg slik styresmaktene tror/ønsker.

 

Går vi fram i tid til da Stalin hadde jerngrep om Øst-Europa, greide hans omlegging av landbruket, eksempelvis i Ukraina, å ta livet av anslagsvis 3,9 millioner mennesker i dette landet. Og, i motsetning til andre tilfeller av hungersnød i historien forårsaket av sykdom eller tørke, skyltes det denne gang en diktator som ønsket både å erstatte Ukrainas små gårder med statlige kollektiver og straffe uavhengighetssinnede ukrainere som utgjorde en trussel mot hans totalitære autoritet.

Mao Zedung i Kina hadde også egne idéer om hvordan landbrukspolitikken skulle organiseres. For å forbedre forholdene på landsbygda, startet han kampen mot de fire 'onder'; rotter, fluer, mygg og spurv. I denne krigen mot spurver ble spurver siktet fordi de spiste korn, frø og frukt. Ulike elimineringsmetoder ble brukt av mennesker over hele Kina, fra ødeleggelse av reir til banking av potter for å utmatte fuglene til døde.Dette ble utført for å oppnå det kinesiske idealet om «harmoni mellom himmel og mennesker for mennesket må erobre naturen».

Dette var en del av Maos store sprang fremover (Great Leap Forward). Kampanjen mot spurvene førte til en økning av byttedyrene deres, slik som gresshopper, som resulterte i ytterligere press på avlingene som allerede var bundet av andre sider ved den udugelige store sprang-politikken. Dette bidro i stor grad til avlingssvikt ettersom avlingsspisende skadedyr var utbredt og spiste alt som de kom over. Dette forverret matmangel og enda flere mennesker sultet i hjel i Kina.

Tragisk for folket i Kina førte det store spranget frem til massesult, som nå er kjent som den store hungersnøden. Gjennom sjelden tilgang til partiets arkiver ble det anslått at den 4 år lange hungersnøden forårsaket minst 45 millioner dødsfall med opptil 2-3 millioner mennesker som ble drept voldelig under kaoset som denne politikken medførte.

Man skulle tro at politikere hadde lært av slike historiske feiltrinn. Men mon det. Den grønne ideologien, har smittet en mengde politikere i EU/EØS, USA, Canada og Australia, og begynner nå å vise sitt sanne ansikt. Dagens "store sprang-politikk" er det grønne skiftet. Vi har allerede begynt å høste erfaring med hva dette medfører. 

Da media prøvde å forklare bakgrunnen for opptøyene på Sri Lanka i 2021, fortalte de at pandemien hadde gitt sviktende inntekter for turistindustrien, slik at mange har blitt arbeidsledige. Dette var imidlertid bare en liten flik av forklaringen.

Sri Lanka er nemlig et godt eksempel på et samfunn som nå har gjennomført, og lider under det grønne skiftet. I 2021 sa Sri Lankas president at han ville få samfunnet til å slutte med fossilt brensel. I tråd med dette fikk han også en "lys" idé, nemlig at alle bøndene  i Sri Lanka nå skulle begynne med organisk jordbruk. Dette medførte at man skulle slutte å benytte kunstgjødsel og plantevernmidler, da produksjon av disse baserer seg på bruk av fossilt brensel. Så i april i 2021 ble dette forbudt å benytte, og bøndene ble tvunget til å dyrke "organisk" i stedet. Dette var "til beste for planeten", for å sitere presidenten. "Vi skal bevare helsa til planeten vår, og sikre oss menneskelig bærekraft" sa han videre, mens han oppfordret alle andre regjeringer i verden til å følge hans eksempel.

Dette viste seg å være et kolossalt mistak, og de fattige måtte betale den høyeste prisen. Stri Lankas risproduksjon falt med 20% på seks måneder. Landet gikk fra å eksportere ris til å måtte importere ris for en halv milliard dollar.

Sri Lankas største eksportartikkel, te, sviktet også. En halv milliard dollar i tapte inntekter ble resultatet. Dette kombinert med korrupsjon, vanstyre og ødeleggende kinesiske statslån, gjorde at landets økonomi ble fullstendig ødelagt.

Denne idiotpolitikken har resultert i at landet var uten midler til å betale vitale importprodukter, som mat, drivstoff og medisiner. Energiprisene ble tredoblet på kort tid, noe som ga en inflasjon på nesten 20%.

Derfor ble det opptøyer og matmangel i landet. Dette er det grønne skiftet i praksis.

At vi nå har tilsvarende opprør i Nederland uten at norske media legger særlig vekt på dette. Grønn-ideologene som har infisert NTB og NRK ser ut å dekke over problemene i dette sentrale, europeiske landet. Her bestemte regjeringen at bøndene måtte trappe kraftig ned på CO2- og nitrogen-utslipp, med det resultat at 1/3 av gårdene må legges ned. Slik politikk er mildt sagt upopulær. Derfor har det vært protester i månedsvis.

Bønder i Nederland blokkerte distribusjonssentre for supermarkeder i protester mot nye miljøreglene. Fiskere blokkerte mandag 4.juli, 2022, havner for å vise støtte til bøndene. Blokaden forhindret ferger i å seile til nesten alle Vadeøyene utenfor landets nordlige kyst og forårsaket lange forsinkelser, rapporterte rederier.

Bøndene har brukt traktorer og store høyballer for å blokkere innganger til supermarkeds distribusjonssentraler, ettersom sammenslutningen av mathandlere advarte om flaskehalser i forsyningen. 

Det er verd å merke seg at en kjennelse fra 2019 fra landets høyesterett fikk regjeringen til å pålegge tiltakene. Det er altså politikerne selv som har vedtatt disse ødeleggende lovene etter påtrykk fra FN, EU-byråkratiet og grønne politikere.

Hvilke regjeringer i Europa tenker matforsynings-beredskap?

Uten bønder - ingen mat.


Det meste av denne artikkelen i Avisa Nordland


Hammurabi-spillet online --> http://hammurabigame.com/hammurabi-game.php

lørdag 8. april 2023

Begrensningene til klimamodellene

Klima-modellene lider av to grunnleggende feil. Den første er at modellene ikke samsvarer med noen virkelighet. Den andre er Garbage In Garbage Out. (GIGO)

Når du starter med en modell som ikke har noen realistisk sammenheng med den virkelige verden og kjører den, kommer du til å få det programmereren bygde den for å gjøre! Etter det, hvis du mater den med søppeldata, får du et søppelresultat.

100 % av klimaendringsmodellene har blitt umyndiggjort av virkeligheten. Det de har spådd er ikke engang i nærheten av virkeligheten. Beklager, men det er dårlig programmering. I dag mater de disse programmene "justerte" data fra NOAA etc. og det er GIGO!

Den eneste praktiske beskrivelsen av IPCCs klimaendringsmodeller er at de er datamaskininduserte hallusinasjoner. De danner gode bilder i tankene dine som ikke har noe med virkeligheten å gjøre!

Jeg tror du bør se de virkelige dataene i stedet:

 


Dette er hvordan temperatur vs CO2-grafen ser ut ved å bruke nullbasert grafikk og viser hvordan de virkelige dataene ser ut. Her har vi fjernet forstørrelsesglassene som aktivistene bruker for å lyve for deg.

 

Slik ser det ut (samme data) med IPCC-forstørrelsesglasset påRent praktisk deler datamodellene atmosfæren inn i omtrent 100 km x 100 km (horisontalt) ganger 1 km terninger (100 meter i havet). Dette er alt for grovt til å modellere orkaner eller store tordenvær. Tidstrinnstørrelsen ser ut til å være daglig, selv om faktisk vær skjer på tidsskalaer på minutter.

 

Det er også snakk om (over)forenklede antakelser. For eksempel å anta en lineær sammenheng mellom CO2-konsentrasjoner og tilbakeholdt varme i troposfæren.

Med bakgrunn i databehandling grøsser jeg over den tilsynelatende totale mangelen på kvalitetssikring av disse datamodellene. Akademikere ser ikke ut til å bekymre seg mye om kvaliteten på programvaren de (eller deres studenter) skriver.


Det er fullt mulig at det for tiden ikke er noen global oppvarming selv om "alle" tror det er det. NOAA har etablert 143 nye amerikanske værovervåkingsstasjoner som en del av USCRN-nettverket for å eliminere problemer de gamle USHCN-stasjonene hadde, som urbanisering. USCRN-dataene siden 2005 viser 266 måneder med bare svak oppvarming som ikke er visuelt tydelig.


I mellomtiden fortsetter NASA/GISS å publisere sin GISTEMP U.S. landoverflate-temperatur ved å bruke data fra det nevnte NOAA USHCN-datasettet og GHCN-datasettet som viser over en halv grads oppvarming siden 2005. Så hvem tror du på?En rekke forskere har utfordret USHCN-dataenes gyldighet. En av de "beste" vurderingene ble gjort av den britiske matematikeren Nic Lewis, som analyserte disse datasettene og slo fast at bare rundt tusen (1034 for å være presis) værstasjoner hadde kontinuerlige og gyldige temperaturdata mellom 1900 og 2010, og at siden de aller fleste — 832 — av de stasjonene som oppfyller kriteriene for lang virketid var i USA, er dette egentlig det målingene representerer. 456 av de 832 amerikanske stasjonene var på landsbygda, mens bare 28 av de 202 ikke-amerikanske stasjonene var på landsbygda – noe som forklarer hvorfor den amerikanske oppvarmingen han beregnet var 0,0144 °C per tiår og den ikke-amerikanske oppvarmingstrenden var 5,6 ganger større ved 0,0805°C per tiår. Den globale trenden for landlige stasjoner mellom 1900 og 2010 var snaue 0,0117 °C per tiår – det er ubetydelig. Dette forklarer hvorfor USCRN, som bruker data fra et nettverk av nye stasjoner plassert i landlige områder hvor det ikke er trussel om urbanisering, viser nesten ingen oppvarmingstrend de siste 17 årene sammenlignet med det GISS hevder.

Lewis har ennå ikke publisert en tilleggsvurdering, men det ser ut som om USHCN/GHCN-dataene er blitt grundig manipulert for å gi en oppvarmings-skjevhet, og at enda mer manipulasjon har skjedd siden 2010, ettersom mange av disse 1034 stasjonene har blitt erstattet av de på steder som viser falske oppvarmingstrender ... som flyplasser og stasjoner i lavere høyde.
Om NASA/GISS (artikkel fra 2018)Climate Emergency’ is Fabricated Alarmism Holding Poor Back | Conversation with Judith Curry PhD
onsdag 29. mars 2023

"Våren kjem stadig tidlegare", sier YR

 Sitat YR:

 

"Våren kjem stadig tidlegare

 

18.3.2021 | Endret 22.3.2021

 

Vinteren blir kortare og våren startar tidlegare enn før. Fleire stader i landet startar våren to veker tidlegare.

 

– Vi ser ei veldig tydeleg utvikling. Vinteren blir kortare, medan sommaren blir lengre, og det gjer at våren blir forskuva. Den kjem stadig tidlegare, seier klimaforskar Reidun Gangstø Skaland.

Årstidene i Noreg har endra seg som følgje av den globale oppvarminga. 

– Mildvêret kjem tidlegare på året enn før, noko som gjer at det blir tidlegare grønt. Samtidig påvirkar det snøsmeltinga, og gjer at vårflaumane kjem stadig tidlegare. Skisesongen blir også kortare, seier Skaland. 

For å sjå på endringa over tid har vi samanlikna gjennomsnittstemperaturen i dei to normalperiodane 1961-1990 og 1991-2020. 

Tala viser at våren startar tidlegare i heile landet. Ved Færder fyr startar våren heile 22 dagar tidlegare enn for 30 år sidan. Dei fleste stader er endringa på ei til to veker.

Våren kjem når temperaturen er over null

Den meteorologiske definisjonen av vår er når middeltemperaturen gjennom døgnet ligg mellom null og ti gradar. Men det finst ein regel til. Den seier at døgnmiddeltemperaturen også må vere stigande gjennom perioden for at vi kan kalle det vår."

I Nordland gjelder i følge YR -->


Værvarslet for Andøya -->I Bodø ser det slik ut i øyeblikket:Med dertil hørende varsel -->Tidligere vår? I alle fall ikke i Nordland.Lenke til artikkelen på YR

tirsdag 28. mars 2023

Tendenser på at vi nå får kaldere klima

– Per nå ser Norge ut til å havne omkring 2 grader under normalen for mars, skriver Meteorologene på Twitter. Fasiten blir klar på mandag (3. april). 

Men nattens temperatur var iskald mange steder. Det var ned mot og under 30 minus enkelte steder på indre Østland men også i Finnmark. Det er rekord.

Dette er temperaturer målt i slutten av MARS (ikke midtvinters):


Eller sagt på en annen måte:
Når klimafykene i Met.Inst. tvinges til å melde om rekordkulde som dette, begynner bortforklaringene allerede på innpust:

Forsker Ketil Tunheim ved avdeling for klimatjenester ved Meteorologisk institutt påpeker at:

"Mars kan være veldig kald og årets måling er trolig bare den 40nde kaldeste siden 1900.
– Det er naturlig at det svinger fra år til år. Men så ser vi over tid at det varierer rundt en normal. Det er mindre sannsynleg med en så kaldt mars nå som for 30–40 år sidan, sier Tunheim til NRK som mener det (forventede) varmere været følger klimaendringene skapt av CO2."

"Mindre sannsynlig"?!

- mars i 2001, 2006, 2013 og 2018 - som alle er år der det iht. klimaaalarmistene skulle være like lite sannsynlig - var enda kaldere enn det vi opplever i år.

CO2-hypotesen rakner ikke bare på kortere sekvenser, nå har kloden flatet ut og ikke minst blitt kaldere de siste 7-8 år, så det nærmer seg snart en kvalifisert klimaendring til det kaldere hvis det fortsetter sånn.

 

 Kilde

onsdag 22. mars 2023

Beviset på at økning av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren ikke gir noen merkbar temperaturøkning.

Det er faktisk slik at ingen målinger/statistikk viser at værhendelser i dag er verre enn de har vært i tidligere tider. Det er vel neppe noen som seriøst tror at klimaendringer ikke har skjedd eller ikke fortsetter og komme til å skje. Problemet er at vi har en stor skare av politikere, aktivister, byråkrater og subsidiesankere som tror, eller i det minste later som de tror på at våre utslipp av plantematen CO2 vil forårsake en temperaturkatastrofe.

For å sannsynliggjøre dette, tyr de til dagens krystallkule-erstatning, datamodeller. Dette gir grunnlag for spådommer, som også FNs generalsekretær pusher ved å hevde at det nå er "kode rød" for jorden.

Men med målte data som ikke er tuklet med, ser vi at økningene av CO2 i atmosfæren ikke har noen målbar innvirkning på utstrålt IR-energi til verdensrommet. 


Sammenstillingen mellom de eneste to relevante klimatiske parametere oppdatert pr feb i år (CERES-dataene løper pr i dag fram til des '22).

Framhevet hvordan de to parametere, sett bort ifra normalt støy-avvik (inkl. ENSO-effekter) innbyrdes opp og ned innenfor kortere perioder, fortsetter å holde sammen på imponerende tett vis. Det ville de IKKE gjort dersom CO2-hypotesen på noe som helst vis hadde bein å gå på ...

Dette samme mønsteret, hvor Ttropo (globale troposfæriske temperaturanomalier) og Te (effektiv temperatur) følger hverandre slavisk over dekadiske tidsspenn, kan for øvrig følges tilbake helt til 1985, da vi for første gang får pålitelige strålingsfluksdata fra toppen av troposfæren (ToA) gjennom ERBE-målingene.

Dette viser utvetydig at vårt globale klimasystem overhodet ikke lider av noen menneskepåført 'sykdom' (les: en hypotetisk styrket 'radiativ drivhuseffekt'). Det oppfører seg snarere NØYAKTIG som det bør gjøre under oppvarming - utstrålingen stiger i takt med troposfæretemperaturene.

Det finnes mange personer i dag som har forutsetning/bakgrunn til å sette seg inn i denne problemstillingen, men som rett og slett ikke gidder eller prioriterer å undersøke dette i dybden. De stoler heller på det media og politikerne som styrer IPCC sier. Politikerne regulerer forskningsmidlene i retning av alarmismen.

Det finnes en betenkelig historisk parallell til dette - raseforskningen (eugenikken) som tyske (ja, mange andre også) forskere samlet seg om i begynnelsen av nittenhundretallet. Moderne tyske forskere har gått tilbake for å gjennomgå nazistiske dokumenter fra 1930-tallet. De forventet å finne retningslinjer for å fortelle forskere hvilken forskning som skulle gjennomføres. Men slike retningslinjer var unødvendige. Ute Deichmans ord, "Forskere, inkludert de som ikke var medlemmer av [Nazi] -partiet, bidro til å få finansiering for sitt arbeid gjennom å endre oppførsel og samarbeide direkte med staten."

Deichman snakker om "forskernes aktive rolle i forhold til nazistisk rasepolitikk ... der [forskning] var rettet mot å bekrefte rasedoktrinen ... fant man at intet eksternt press kan dokumenteres."

Tyske forskere justerte sine forskningsinteresser i henhold til de nye retningslinjene. Og de få som ikke tilpasset seg, forsvant.

Det er rart at man ikke ser parallellen til dagens klimaforskning. Her kanaliseres forskningsmidler til å bestyrke klimakriseteorien i stedet for å lete etter samtlige mekanismer, og hvor stor innvirkning de har, på klimautviklingen.Om Ceres satellitten


Mye av dette stoffet er hentet fra bruker "Okular" på klimadebatt.com

mandag 13. mars 2023

Om Silicon Valley Bank-kollapsen

 


Denne bankkrisa kom ikke som noen stor overraskelse. Biden-regimet i USA har i lengre tid presset finansinstitusjoner til å prioritere  klima og det grønne skiftet. Pensjonsfondene er pålagt å fokusere på mørk hudfarge og avvikende seksuell legning i styrene om det skal investeres penger i disse. Silicon Valley Bank har i rikelig monn også kjørt Pride-kampanje og har en blogg som understøtter LGBTQ+ ungdom. Bankens nettsted skrøt av den spesielle støtten til solenergi-, hydrogen- og energilagringsselskaper. Det ga mer enn en halv milliard dollar i kreditt til Sunrun, landets største solcelleselskap.

Dette viste seg å ikke være bærekraftig (unnskyld den grønne floskelbruken)!

I og med at det grønne skiftet krever at investeringene skal fjernes fra inntektsbringende energiselskap og flyttes over på subsidietrengende grønne selskap, er det ikke rart at dette skjærer seg. Dermed rakner pensjonsfondene.

I Norge prøver politikere å påtvinge bankene og oljefondet tilsvarende regelverk. 

Det hadde vært fint med politikere begynte å ta hensyn til naturlover og fysiske realiteter. Å ta lærdom fra de som allerede har forsøkt seg på massiv vindkraftutbygging ville også vært ett stort pluss! Den feilslåtte kraftpolitikken de siste årene vil gi store problemer for folk og industri i Norge. Det å hente igjen den tapte tiden er umulig, men som en av verdens mest anerkjente investorer, Warren Buffett, sier det; «The most important thing to do if you find yourself in a hole is to stop digging».


Både i Nederland og Belgia er det leie av det grønne skiftet

fredag 10. mars 2023

De hellige kuene lyver deg rett opp i fjeset

 


Fra en tidligere NRK-journalist, Rainer Prang.


KAMPANJEJOURNALISTIKK AV VERSTE SKUFFE - NORSKE REDAKSJONER ER LØGNERE!

 

I disse dager kan vi hos Fox News se helt nye TV-bilder fra det som er beskrevet som "stormingen av Capitol" den 6. januar i 2021. Bildene viser et helt annet forløp enn de rabiate angriperne demokratene og MSM har fokusert på.

I Fox News ser vi pro-Trump demonstranter sammen med det som trolig er føderale agenter/ provokatører rusle rolig inn i Capitol omgitt av politifolk på alle kanter. Ingen pågripelser og ingen vold fra de som kom i hovedfokus, blant annet Jacob Chansley, ofte omtalt som "QAnon-sjamanen".

Grunnen til at det ikke lenger er MSM og demokratenes historie som nå råder alene er at Fox News har fått tilgang på 40.000 timer med opptak fra overvåkningskameraene den 6. januar 2021.

De fikk denne tilgangen etter at republikanernes leder i Kongressen, Kevin McCarthy, sørget for det demokratene har nektet.

Og så spør man seg: Hvorfor ville demokratene og supporterne deres i MSM ikke at hele bildet skulle komme fram?

Svaret er nokså innlysende, nemlig at disse gikk all inn for å ta Trump før han slo Hillary Clinton ved presidentvalget i 2016, i alle årene mens Trump var president og dernest ved valget i 2020, og de har fortsatt etterpå.

Det falt mange dommer knyttet til "stormingen av Capitol", noen av dem helt berettiget knyttet til hærverk og vold, og det har kommet uendelig mange historier om dødsfall direkte knyttet til stormingen, som bildene Fox News nå viser en annen historie fra.

Det CNN, Washington Post, New York Times m.fl. brakte av nyheter var sterkt preget av deres hat til Trump og at de i årevis hadde drevet kampanje for demokratenes Hillary Clinton og Joe Biden. En "storming i regi av Trump" ville derfor passe som hånd i hanske for disse mediene, og de bygde videre på historien som ble slukt rått verden over også hos våre egne medier her til lands.

Nyhetene fra "stormingen av Capitol" ble brakt helt ufiltrert til den norske befolkningen, og ingen i norsk MSM gjør noe forsøk på å justere hva de tidligere har meldt eller å supplere det med flere fakta.

 

HVA ER DET ELLERS DE LYVER OM?

Du har sikkert lagt merke til, at når du skriver på Facebook om klima, popper det opp en "lapp" under din sak om hvor du kan få fakta om klima. Samme "lapp" dukket opp i forbindelse med Covid19, og du får også samme "lapp", karantene og utestengelse av Facebook i mange andre saker. 

Bigtech, som er Facebook med flere, spiller på lag med MSM og slike som Joe Biden, klimahysterikere i FN, WHO og andre, og jobben er å lede deg i en bestemt retning.

Når du ser slikt som disse "lappene" skal du tenke på "stormingen av Capitol" og vite med deg selv at det finnes flere enn en sannhet, og at Facebook ikke nødvendigvis er en fasit du skal stole på. 

Her i Norge har Facebook hyret inn Faktisk.no som sensurorgan og derfra korrigeres og eller legges det til "lapper", når du etter sensurorganets mening er "ute av kurs". 

Faktisk.no AS er etter egen beskrivelse "en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge", som ingen ønsket seg annet enn de som ser det som nyttig at du og jeg sensureres.

Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia, og det er fra disse mediene vi får sterke og tendensiøse meninger om Donald Trump, om behovet for et raskt grønt skifte, om at det er helt naturlig at Europa tar imot hundretusener av ikke-integrerbare fra tredje verden, at wokisme er bra og at du og jeg som er hvite skal skamme oss så til de grader. 

De temaene eierne av Faktisk.no ikke vil du skal skrive om, som for eksempel det Fox News nå serverer av bilder fra "stormingen av Capitol", får du kanskje en "lapp" for på Faceboook. Du kan dessuten være helt sikker på, at med unntak av i alternative, norske medier er det intet å lese om at det kan finnes en annen variant av historien fra kongressbygningen i Washington DC den 6. januar 2021.

 

TILLIT PÅ VEI NED 

Norske medier liker selv å tro at de er i verdensklasse hva angår tillit. De bruker spaltemeter på spaltemeter med å intervjue hverandre i pressen om dette, og henter inn eksperter, som kan utdype grundig, at "frie, granskende medier er avgjørende for demokratiet." 

Slik oppfatter mange av oss ikke norske medier, men vi oppfatter mediene som tendensiøse flaggbærere for egne merkesaker. Dette har intet med pressefrihet, ytringsfrihet eller demokrati å gjøre, snarere er dette ren propaganda.

Vi så det under pandemien hvordan aviser, NRK og TV2 stod skolerett foran intervjuobjektene Nakstad, Solberg etc., og meldte akkurat det som kom i pressemeldinger og på pressekonferanser helt ukritisk.

Underveis i pandemien klynget folk seg redde til disse mediene, og stolte blindt på det som ble servert. I bakkant - med fasit i hånden - kan vi se, at den nedstengningen som kom av samfunnet, hysteriet rundt uvaksinerte og de mange dødsfallene og senskadene av vaksinene brakte oss, kan hende kunne ha vært unngått noe av det, dersom pressen hadde gjort en objektiv og granskende jobb.

I oktober 2019 (fire og en halv måned før pandemien) presenterte Medietilsynet en undersøkelse som viste at 83 prosent av den norske befolkningen stolte på norske medier.

Nettavisen brakte i sakens anledning en annen undersøkelse, som plasserte Norge på en 16. plass av 38 land, Vi lå på undersøkelsen Nettavisen presenterte bak land som Tyrkia, Mexico, Polen og Brasil for å nevne noen, mens Finland lå på topp. 

Norske medier falt fra en 10. plass til en 16. plass i en undersøkelse fra 2017 to år før, og ved begge anledninger lå Finland på topp. 

Eksakt hva vi snakker om av tillit til norsk presse i dag er jeg ukjent med (andre som har tall?), men det jeg for egen del kan si er: 

* Jeg tror det er galskap av pressen å hausse opp et grønt skifte før man har alternativer til fossil energi på plass. 

* Jeg tror det er galskap av pressen å heie fram mer av den vindkraftutbyggingen vi har sett vært mislykket i Tyskland, og unnlate å fokusere kraftig på at svaret ligger i mer vannkraft, mer energieffektivisering og atomkraft, sistnevnte noe pressefolk knapt rører borti. 

* Jeg synes det er ekstremt feigt av pressen å ikke dykke dypere ned i de 67 prosentene utenlandske eiere av norsk vindkraft, og finne ut hvem disse er. Disse utenlandske eierne karrer til seg milliardsubsidier fra statskassen, sender pengene ut av landet ubeskattet og samtidig skvises våre egne investorer ut av landet med strengere skatteregime, og du og jeg skal dra inn livreima. 

* Jeg synes det er feigt av pressen å unnlate å fokusere på at det er store forskjeller mellom migranter og flyktninger, og at det er ødeleggende for samfunnet når pressen heier fram at Norge skal være en humanitær stormakt, som skal hente dysfynksjonelle, ikke-integrerbare fra ikke-vestlige land i tusener hit til Norge. 

* Jeg tror norsk presse aktivt er med på et prosjekt for å hjernevaske og forføre den norske befolkningen til å tro på at det som kommer fra Stortinget om klima og innvandring er sant. 

* Jeg tror det er fullstendig galt at norske skattebetalere skal finansiere NRK fullt og helt, delfinansiere TV2 og norske aviser med hhv en økonomipakke på hundrevis av millioner til TV2 over flere år, og en pressestøtte vi skulle ha droppet. 

Norske journalister er i internasjonale presseorganisasjoner benevnt som "landet det er tryggest å jobbe som journalist i". Allikevel velger de feighet som varemerke og driver propaganda for samfunnsnedbrytende saker. 

Hvis norske medieledere, journalister og redaktører betrakter seg selv som hellige kuer det ikke skal rettes kritikk mot, må de snart se å komme ned på jorda til oss andre. Vi ser hva de driver med, og vi vet at de lyver. 

Med det jeg leser, ser og hører fra norske medier, mener jeg å kunne slå fast, at norske medier utgjør et demokratisk problem, og at vi fint kunne klart oss foruten - og i hvert fall ikke skulle være belemret med å finansiere kampanjejournalistikk av verste sort via påtvungne skatter.

Tucker Carlson -->lørdag 4. mars 2023

Vindkraft gjør strømmen langt dyrere enn den ville vært om man bare benyttet stabil kraft

 


Figuren over viser et øyeblikksbilde av strømproduksjon og forbruk i Finland fra 3. februar til 3. mars 2023. Kjernekraft --> gult. Varmekraft --> grønt. Vindkraft --> orange. Vannkraft --> blått. Forbruk (belastning) som er større enn det som produseres i Finland --> hvitt.

Her er det flere ting vi kan merke oss. 

  • Kjernekraft bør kjøres mest mulig optimalt, dvs. med konstant effekt hele tiden. Dette har i første rekke med god utnyttelse av investeringene å gjøre, men også med det faktum at effekten fra et slikt kraftverk ikke kan varieres særlig raskt. Kjernekraften gir et stabilt bidrag til kraftmiksen i de landene som har etablert slike kraftverk.
  • Den uregjerlige vindkraften spretter opp og ned i utgangseffekt, og gjør sitt ytterste for å ødelegge både en stabil totaleffekt, en stabil frekvens på strømmen og en stabil spenning i nettet. I forhold til de andre formene for kraftverk, krever slike vind-industrianlegg et ekstremt stort areal og en mengde tilførselsledninger, som regel langt vekke fra der energien skal benyttes.
  • Vi ser at finnene har to andre energiformer som må til for å eliminere ustabiliteten som vindkraften forårsaker. Det gjelder vannkraft og varmekraft. Vannkraft kan relativt raskt reguleres opp og ned i utgangseffekt. Når det gjelder varmekraft, er det nok først og fremst gasskraft som har en tilsvarende egenskap. I praksis må man imidlertid ha tilgjengelig nok vann- og/eller varme-kraft til helt å erstatte et bortfall av vindkraften (om det ikke blåser, eller blåser for sterkt). Ingen av disse to forskjellige kraftformene krever et tilsvarende virvar av tilførselsledninger som vindkraften krever. I tillegg er gasskraftanlegg lett å plassere i nærheten av der strømmen skal forbrukes. Verken vannkraftanlegg eller gasskraftanlegg krever arealer i nærheten av det vindkraften trenger.


Det veldig mange politikere ikke har fått med seg, er at om man i Norge skal bygge ut et visst antalll megawatt med vindenergi på toppen av det vannkrafta vår klarer å levere, må de bygges ut et tilsvarende antall megavatt med stabil kraftforsyning for å takle ustabiliteten til vindkraften. Introduksjonen av vindkraft i energisystemet har medført at vi må bygge ut et dobbelt system, med både ustabil og stabil kraft. 

Kan noen være så vennlige å spørre politikerne (og ikke minst statsministeren) hvordan de kan hevde at det blir billigere å bygge ut vindkraft da, når man må trylle fram like mye stabil kraft samtidig?

Dette gjør at strømmen i praksis vil bli over dobbelt så dyr som den ellers ville vært om man bare bygde ut stabil energi.

All logikk tilsier at man snarest mulig bør sanere vindkraften i Norge, eller i det minste koble den vekk fra stamnettet, og stoppe enhver form for offentlig subsidiering/finansiering av denne ustabile kraftformen. Om man bare opererer med stabil energi i nettet, noe som nettet faktisk er konstruert for, vil både utbygging, drift og vedlikehold bli enklere, billigere og langt mindre plasskrevende. 

Om man vil ha utbygging av fossilfri energi, og ikke ønsker å bygge ut mer vannkraft, er små modulære kjernereaktorer (SMR-er) et godt alternativ.